Ty te moesz mie wasn wizytwk...


 
tutaj powinno być logo...

e-mail:
www:

Nazwisko .................................................................................Kod pocztowy.....................................Miejscowość
...........................................................


Imię ...............................Ulica, nr domu, nr mieszkania................................................................................Telefon
....................


,


DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Zarząd Oddziału w ........................................ dnia............................
Proszę o przyjęcie mnie do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Statut i cele Towarzystwa są mi znane. Zobowiązuję się do aktywnego udziału w realizacji celów PTP i do regularnego płacenia składek członkowskich.
Członkowie wprowadzający:

1) ............................................................................................Nazwisko, imię, adres, podpis

2) ............................................................................................
Nazwisko, imię, adres, podpis

Decyzją Zarządu Oddziału w ....................................... dnia ....................

Kol. ....................................................... został(a) przyjęty(a) w poczet członków Towarzystwa w charakterze członka zwyczajnego, nadzwyczajnego, honorowego.

Nr pisma informującego ZG PTP o przyjęciu członka ..........................................
nr / data

Nr pisma informującego zainteresowanego o przyjęciu na członka..............................
nr / dataKARTA INFORMACYJNA

...................................... .............................
Nazwisko i imię Rok urodzenia

............................................................................................
............................................................................................
miejsce pracy, stanowisko, adres miejsca pracy

............................................................................................
............................................................................................
ukończona uczelnia, wydział, rok ukończenia,

............................................................................................ uzyskany stopień naukowy nr dyplomu psychologa


Od 1 stycznia 2001 roku członkiem zwyczajnym PTP może zostać wyłącznie osoba, która ma ukończone studia psychologiczne na poziomie magisterskim.

Członkiem nadzwyczajnym może też zostać student kierunku psychologicznego po zaliczeniu co najmniej 3 roku studiów lub osoba, która ma ukończone inne studia wyższe.Warunkiem ubiegania się o członkostwo jest złożenie deklaracji (czlonkostwo.doc lub czlonkostwo.txt). Należy uzyskać na deklaracji podpisy dwóch członków zwyczajnych PTP, którzy mają uregulowane składki. Deklaracje w dwóch egzemplarzach składamy w odpowiednim oddziale terenowym PTP. Deklaracje rozpatruje zarząd oddziału PTP i zawiadamia pisemnie kandydata.

* * *